privacy verklaring


Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Roelands Coaching van u verzamelt via onze interactie met u, en hoe we die gegevens gebruiken.

Wie verwerkt deze gegevens?

Roelands Coaching, KvK 3432 7182, Lagendijk 3, 1541 KA Koog aan de Zaan, 075-7720256, info@roelandscoaching.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Roelands Coaching biedt diensten en producten aan. Deze hebben tot doel u en/of onze opdrachtgevers te adviseren, trainen (online of fysiek) of coachen met betrekking tot vitaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. De verantwoordelijke informeert u over het doel in uw situatie.

Welke gegevens verwerken wij?

Het gaat om informatie die u zelf of uw werkgever aan ons verstrekt, met name persoonsgegevens, zoals naam, functie en emailadres, met als doel effectief te kunnen trainen, coachen, adviseren of corresponderen. Wij kunnen u vragen extra gegevens te verstrekken omtrent uw leerdoelen. U bepaalt daarbij zelf hoeveel gegevens u wilt verstrekken, passend bij het doel. In onze beveiligde online leeromgeving worden de door u aangeleverde gegevens na afsluiting van een training verwijderd.

In persoonlijke coachingstrajecten gaat het daarnaast om specifieke gegevens zoals een door uzelf aangeleverd curriculum vitae, gegevens omtrent uw psychische- en gezondheidstoestand onder andere door middel van tests en vragenlijsten en gegevens om te kunnen corresponderen. In de digitale communicatie met u over door ons of u verstrekte vertrouwelijke gegevens, zoals over uw psychische en gezondheidstoestand, gebruiken wij extra beveiligde digitale omgevingen.

Bij een individueel coachingstraject worden alle gegevens, inclusief aantekeningen over de voortgang van het leerproces, volgens de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de Wet op de geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) in een persoonlijk dossier bijgehouden. Dit dossier wordt conform beroepscodes 20 jaar bewaard.

Bij aanmelding voor een online productaankoop vragen wij de hoogstnoodzakelijke gegevens om de betaling te kunnen verrichten en om de factuur op te maken. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Tevens gebruiken we het emailadres in verband met versturen van mogelijke programmaonderdelen, opdrachten of tussentijdse berichten om het programma te kunnen gebruiken. Bij een betaling word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (Ideal en BanContact gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Roelands Coaching niet opgeslagen.

Met welke gegevens werken wij bij algemene communicatie?
Wanneer een (potentiële) klant producten koopt of contact opneemt, verzamelt Roelands Coaching gegevens om te informeren, service te leveren en de communicatie met de klant te optimaliseren. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer een (potentiële) klant contact heeft met een Roelands Coaching, verzamelen we de naam en contactgegevens van de klant, samen met gegevens die de klant verstrekt, om dit contact en het eventuele gevraagde advies optimaal te laten verlopen.
  • Wanneer een (potentiele) klant contact heeft met Roelands Coaching, verzamelen we gegevens over de organisatie om een diagnose te kunnen stellen en passende adviezen te kunnen geven.
  • Wanneer door Roelands Coaching offertes worden verstrekt, zullen organisatiegegevens of, bij individuele coachingstrajecten, individuele gegevens daarin verwerkt worden.
  • Wanneer een klant betaalt voor een product, verzamelen we contact- en betalingsgegevens om de betaling te verwerken.
  • Wanneer een klant op enige wijze bericht ontvangt van Roelands Coaching, gebruiken we gegevens om de inhoud van de communicatie aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de klant.

Nieuwsbrieven
Indien u e-mails via een online programma van ons ontvangt, heeft u zich daarvoor aangemeld of op andere wijze uw toestemming daartoe gegeven. Bij het aanmelden krijgt u een tweetal opvolg mails ter informatie. Uw persoonsgegevens zijn online in te zien, te bewerken of te verwijderen. Hoe dit te realiseren wordt in elke email die u via het nieuwsbrieven programma ontvangt, aangegeven. Na aanmelding registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. In geen geval worden uw gegevens aan anderen doorgespeeld.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke, dan wel tot info@roelandscoaching.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Roelands Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar schriftelijk toestemming toe geeft. De verantwoordelijke dient om uw toestemming te vragen om informatie te delen met derden, waaronder collega behandelaars, bedrijfsartsen of werkgevers. Wij werken volgens de en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) om te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt.

Roelands Coaching werkt met een assistent die persoonsgegevens verwerkt om werkprocessen te optimaliseren. Met deze assistent is een geheimhoudingsverklaring en een verwerkersovereenkomst ondertekend. De assistent werkt conform deze privacy verklaring. Daarnaast worden factuurgegevens verwerkt door een boekhouder.

Duur van de opslag en vernietiging

De bewaarduur van uw dossiergegevens is 20 jaar, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl), het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org) en koepelorganisatie RBCZ (www.rbcz.nu). 20 jaar na afronding van het traject of contact worden de dossiers vernietigd. Niet gestarte trajecten, waarbij wel een intake heeft plaatsgevonden met testresultaten en persoonlijke medische gegevens, worden eveneens 20 jaar bewaard.

Bij groepstrainingen voor leidinggevenden worden de NAW gegevens en de doelstellingsformulieren maximaal 1 jaar bewaard, bij groepstrainingen voor medewerkers worden de NAW gegevens en de testresultaten maximaal 2 jaar bewaard.

Cookies

Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Google Analytics
Van bezoekers op de websites (www.roelandscoaching.nl en www.nooitmeerburn-out.nl) worden alleen analyses gemaakt van aantallen bezoekers per pagina om zicht te krijgen op algemene interesses van de bezoekers in zijn totaliteit.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan info@roelandscoaching.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan verantwoordelijke of Roelands Coaching wilt sturen: info@roelandscoaching.nl